POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

1.- Privacitat i Protecció de Dades Personals

1.1 Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'alberg comunica als usuaris del Lloc Web www.albergueprat.com que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i / o tramitar la seva petició. Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a el contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

1.2 Dades facilitades per tercers

En el cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

1.3 Dades de menors

No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys d'edat a través d'aquest Lloc Web. L'Alberg s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

1.4 Comunicacions comercials per mitjans electrònics

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud. No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

1.5 Mesures de seguretat

El responsable de l'arxiu ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

1.1 Deure de secret

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

1.2 Drets dels afectats

L'usuari podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1220/2002, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport.

2. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa